Obvestilo o obveznih odvozih grezničnih gošč

 

Pričetek obračunavanja storitev sistematičnega praznjenja greznic in odvoza odpadnega blata iz malih komunalnih čistilnih naprav

Občina Gornja Radgona je v letu 2015 pričela s poskusnim zagonom čiščenja odpadnih vod na svoji čistilni napravi v industrijski coni Mele, v letu 2016 pa naprava obratuje redno in je v upravljanju podjetja Komunala Radgona d.o.o.. S tem so bili vzpostavljeni ključni pogoji, da se celotno kanalizacijsko omrežje, ki se steka proti navedeni napravi, nanjo tudi priključi.

Odprto je ostalo področje ravnanja z odpadnimi komunalnimi vodami (grezničnimi goščami) in odpadnim blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav na podeželju izven omenjene kanalizacijske mreže in izven aglomeracij, kjer v bližnji prihodnosti ne bo izgrajena kanalizacija. V tej zvezi je podjetje Komunala Radgona lani izvedlo popis greznic, da bi v letu 2017 pričelo s sistematičnim obveznim 3-letnim odvozom gošč in blata na čiščenje v čistilno napravo v IC Mele (osnova za obvezne odvoze je Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode). To pomeni, da bodo v sistematičen odvoz vključeni vsi lastniki greznic in MKČN, gošče in blato pa se jim bodo odpeljali na čistilno napravo najmanj enkrat v treh letih, v okviru 3-letnega načrta odvozov. 
   
Da bi lahko storitev izvajali, je bilo potrebno potrditi ceno enkratnega tri letnega odvoza, ki se v skladu z Uredbo MEDO (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja) obračunava mesečno, in sicer na podlagi porabljene vode, ugotovljene po obračunskem vodomeru ali pavšalno 0,15 m3/dan na  osebo.

Tak način, ki ga narekuje uredba MEDO, predstavlja veliko spremembo, saj pomeni, da bodo koristniki storitve odvoza gošč in blata slednjo plačevali praviloma vsak mesec in to vnaprej, in sicer 36 krat za najmanj 1 odvoz.

Pričetek obračunavanja storitve bo v skladu s prejetim sklepom 1. januarja 2017, kar pomeni, da bodo dobili koristniki storitve prvi obrok obračunan v računu komunalnih storitev za mesec januar 2017.

Izvajalec storitve predvideva, da bo s sistematičnim odvozom pričel najkasneje 1. 5. 2017, odvisno tudi od vremenskih razmer. Ker imamo v IC Mele biološko čistilno napravo, je v obdobjih hladnega vremena proces čiščenja upočasnjen, posledično je neprimerno dovoze gošč in blata vršiti v zimi, slednje je upoštevano v pripravi 3-letnega načrta odvoza.

Odvoz po 3-letnem načrtu se bo vršil tako, da bo pooblaščena oseba izvajalca stranko predhodno obvestila o predvidenem datumu praznjenja in odvoza gošč, da bi zagotovili prisotnost lastnika v času črpanja oz. praznjenja greznice z goščo ali MKČN z blatom.

Plačila predstavljene storitve bodo oproščeni tisti lastniki gnojnih jam, ki so že, ali še bodo podali pisne izjave o 6-mesečnem skladiščenju komunalnih odpadnih vod skupaj z gnojevko, ki nastaja v procesu živinoreje.

Izvajalec javne službe se zaveda, da so podatki, na katerih pričenja zaračunavati storitev zasnovani na terensko izvedenih popisih, ki morda niso celoviti in popolni, zato poziva prejemnike tega dopisa, da se v primeru, ko bi naj bila storitev zaračunana na napačnih podatkih,  oglasijo na sedežu podjetja ali nas obvestijo po telefonu, da bi se dogovorili za ponovni ogled in preverjanje na licu mesta.  

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 080 17 27 ali na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .