Priključitev na javno kanalizacijo


V letu 2015 vas je Občina Gornja Radgona s posebnim obvestilom opozorila na obveznost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje. Z obvestilom, ki ga pravkar prebirate, vas želi tudi upravljavec kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Gornja Radgona t.j. Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala), seznaniti z obveznostmi in predvsem s potrebnimi postopki, da boste lahko priključevanje na novo omrežje in čistilno napravo tudi hitro speljali.

Kot verjetno veste, je nova javna kanalizacija zgrajena le za odvajanje fekalnih odplak, zato se lahko v sistem odvajajo le komunalne odpadne vode, ki nastajajo v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih ter vode, ki nastajajo v stavbah v javni rabi ali pri kakršnikoli drugi dejavnosti, v kolikor so le-te po nastanku in sestavi podobne vodi v uporabi v gospodinjstvih. V javno kanalizacijo nikakor ne sodijo padavinske vode, živalski iztrebki, tekoče odplake iz mlekarn in klavnic, silažne vode, zgnito blato iz greznic, odpadna topila in podobne tekoče odplake.

Ob že priključenih gospodinjstvih in drugih uporabnikih (pravne osebe in drugi …) se morajo na javno kanalizacijo, v skladu s 14. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 82/2013), priključiti vsi objekti, ki na kanalizacijo niso priključeni, a možnost za priključitev obstaja. Priključitev je v skladu z navedenim odlokom obvezna!! Slednje pomeni, da se prejemnik tega obvestila mora priključiti na kanalizacijski sistem najkasneje do 30.10. 2016!

Za objekte, ki so na kanalizacijo že priključeni posredno preko greznic, velja določba 14. člena odloka, po katerem so občani dolžni na svoje stroške slednje odstraniti ali jih očistiti in izključiti iz sistema odvajanja komunalnih odpadnih voda. Svoje objekte so lastniki dolžni s cevjo neposredno povezati z javno kanalizacijo mimo greznice. Strošek uporabnika (občana) je v tem primeru izpraznitev greznice in izvedba novega internega priključka od stavbe do priključnega mesta na javni kanalizaciji.

Greznice po priključitvi objekta na javno kanalizacijo ni več dovoljeno uporabljati za odvajanje, ampak jih je potrebno odstraniti ali očistiti in izključiti iz sistema odvajanja odpadne vode!

Obenem opozarjamo, da se, v skladu s 43. členom »Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gornja Radgona«, kaznuje neupoštevanje navedenega postopka in nepriključitev na kanalizacijski sistem, in sicer za posameznike 250,00 EUR, za pravne osebe pa od 1.000,00 EUR do 2.500,00 EUR, hkrati pa mora v takih primerih občinska inšpekcijska služba izvesti inšpekcijski postopek!

Junij 2016
Komunala Radgona