V občini Gornja Radgona opravlja javno službo oskrbe s pitno vodo Komunala Radgona d.o.o.

Dejavnost oskrbe s pitno vodo zajema

 • Upravljanje z javnim vodovodnim omrežjem, objekti (vodohrani, črpališča) in napravami;
 • Redno in investicijsko vzdrževanje omrežja, objektov in naprav;
 • Daljinski nadzor (telemetrija) vodovodnega omrežja, objektov in naprav
 • Vzdrževalna dela v okolici objektov (košnja, čiščenje);
 • Odprava poškodb na vodovodnem omrežju – sanacijska dela;
 • Distribucija pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvom in drugim uporabnikom;
 • Vzdrževanje vodovodnih priključkov uporabnikov;
 • Popisi in menjave vodomerov;
 • Dežurna služba;
 • Zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode v skladu s Pravilnikom o pitnih vodi in načelih HACCP;
 • Izvajanje terenskih meritev ter vodenje evidenc in zapisov;
 • Nadzor na vodovarstvenih območjih (VVO) zajetij Podgrad in Segovci.