Komunalni odpadki

 

Količina in sestava komunalnih odpadkov je odvisna in se spreminja tudi z geografskimi parametri krajev, časom, klimatskimi razmerami, kulturnimi navadami, izobrazbo in socialnimi pogoji življenja. V razvitem svetu človek proizvede dnevno od 1 do 3 kilograme komunalnih odpadkov. Slovenija se po tem kriteriju uvršča med srednje razvite države s približno 1,7 kilograma komunalnih odpadkov dnevno na prebivalca. Količine tovrstnih odpadkov se kljub prizadevanjem za zmanjševanje še vedno povečujejo.

Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti. Mednje prištevamo ločeno zbrane frakcije (papir, steklo, kovine, plastika…), odpadke z vrtov in parkov, odpadno embalažo in mešane komunalne odpadke.

Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja. Največ komunalnih odpadkov zaradi premajhne ozaveščenosti ljudi žal še vedno pristane med mešanimi komunalnimi odpadki in posledično na odlagališču odpadkov, kar ima številne negativne učinke:

  • velika obremenitev odlagališč,
  • izpust toplogrednih plinov,
  • povečana poraba energije in energentov,
  • prekomerna poraba surovin,
  • izčrpavanje omejenih naravnih virov …