Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg: žled idr.) lahko normalno odvijanje prometa ogroženo.

Za nemoteno izvajanje zimske službe, brez večjih zastojev prometa, je potrebno pripraviti sledeče:

 • Pripraviti izvedbeni program zimske službe kot osnovni dokument o organiziranosti zimske službe. V planu so zajeti vsi podatki in vsa potrebna navodila delavcem, vključenih v izvajanje zimske službe.
 • Zagotoviti zadostno količino posipnih in materialov.
 • Usposobiti vso potrebno mehanizacijo, opremo in specialne zimske stroje za opravljanje del v zimski službi.
 • Pripraviti in opremiti ceste z ustrezno zimsko signalizacijo in opremo.
 • Organizirati pravočasno obveščanje uporabnikov cest preko sredstev javnega obveščanja.
 • Vse te ukrepe v zvezi z zimsko službo je potrebno opravili pravočasno, v skladu s pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja cest.

 

Trajanje zimske službe

 

Predhodne aktivnosti

trajajo od 1. oktobra do 15. novembra. To so pripravljalna dela, ki obsegajo:

 • Izdelavo izvedbenega plana zimske službe
 • Postavitev zimske signalizacije
 • Postavitev zimskega kolja
 • Pripravo deponij za posipni material
 • Pripravo zimske mehanizacije

 

Aktivnosti med zimsko službo

Zimska služba poteka od 15. novembra do 15. marca. To je določeno obdobje za izvajanje zimske službe. V tem času se zimska služba izvaja po določenem prednostnem redu z usposobljenimi posadkami in mehanizacijo, ustrezno opremljeno za izvajanje zimske službe.

 

Kasnejše aktivnosti

se izvajajo izvajale po končani zimski službi in sicer od 15. marca do 15. aprila.

 • Odstranjevanje zimske signalizacije
 • Odstranjevanje zimskega kolja
 • Pospravljanje in čiščenje deponij
 • Čiščenje, remonti in konzerviranje zimske mehanizacije

 

Materiali ki se uporabljajo pri posipu


Sol za posipanje cest

je lahko morska alí kamena, Dovoljena granulacija soli je 0-4 mm ali 0-2 mm. Soli mora biti dodan primeren dodatek proti strjevanju. Izpolnjevati mora vse zahteve o varstvu okolja.

Agregat za posipanje

je drobljen material granulacije 2-4 mm (za poledico) ali 4-8 mm (za sneg) iz kamnoloma v Poljčanah, Agregat se hrani na odprtih ali pokritih deponijah. To je kakovosten in atestiran material za posipanje cest.

 

Priloge
Občinski odlok o zimski službi (2018)