Skozi leta so se komunalne dejavnosti v Občini Gornja Radgona izvajale v različnih organizacijskih oblikah. Današnjo organizacijsko obliko pa je podjetje dobilo leta 2005, ko se je na osnovi Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o gospodarskih javnih službah, preoblikovalo v javno podjetje, s statusom družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 18. redni seji, dne 24. 2. 2005 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 10 z dne 1. 3. 2005 in št. 12 z dne 1. 7. 2005). Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Občina Gornja Radgona. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Gornja Radgona.

 

 

Organi upravljanja podjetja

 

Direktor

dr. Boštjan Vaupotič

Direktor podjetja vodi in zastopa podjetje brez omejitev. Imenuje in razreši ga nadzorni svet podjetja.


Predsednik nadzornega sveta

Robert Žinkovič

Podpredsednik nadzornega sveta

Ivan Kajdič

Članica nadzornega sveta

Tadeja Zupančič

Nadzorni svet Nadzorni svet izdaja smernice in navodila za direktorja ter nadzira poslovanje podjetja. Nadzorni svet sestavljajo trije člani od teh dva zastopata interese družbenika, eden pa je predstavnik delavcev družbe. Izmed predstavnikov družbenika se izvolita tudi predsednik nadzornega sveta in njegov namestnik.

 

 

Dejavnost podjetja

 

  • oskrba s pitno vodo
  • odvajanje in čiščenje komunalne in odpadne padavinske vode
  • odvozi blata iz greznic ter malih čistilnih naprav na CČN Gornja Radgona
  • zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov (izvaja koncesionar Občine Gornja Radgona)
  • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
  • urejanje in čiščenje javnih površin
  • redno vzdrževanje javnih cest (lokalne ceste in javne poti)
  • druge občinske gospodarske javne službe, ki jih določa zakon ali odlok ustanovitelja
  • druge dejavnosti, ki jih podjetje opravlja za trg

 

 

Vrsta organizacije

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)


Zakoniti zastopnik

Dr. Boštjan Vaupotič


Matična številka

2117975000


Davčna številka

SI69673195


Transakcijski računi

02341-0255109267 
(NLB d.d., enota Gornja Radgona)
1010-00054991 332
(Banka Intesa Sanpaolo d.d.)
1910-00010260 423
(Deželna banka Slovenije d.d.)


Datum vpisa pri registrskem organu
(Okrožno sodišče v Murski Soboti)

21. 6. 2005


Številka vložka

1/02952/00

Poreklo kapitala

Domači kapital


Država kapitala

Slovenski kapital
(lokalna skupnost - Občina Gornja Radgona)


Vrsta lastnine

100% lastnina Občine Gornja Radgona


Ustanovitelj

Občina Gornja Radgona


Vrsta lastnine

100% lastnina Občine Gornja Radgona


Ustanovitelj

Občina Gornja Radgona


Ustanovni kapital

250.258,56 EUR


Glavna dejavnost (SKD)

36.000
(zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode)

  

 

Uprava podjetja

Partizanska cesta 13, Gornja Radgona

GPS koordinate
Zemljepisna širina (Latitude): 46° 40' 38.957

Zemljepisna dolžina (Longitude): 15° 59' 25.342
Prikaži navodila za pot (Google Maps)

 

 

Baza

Trate, Gornja Radgona

GPS koordinate
Zemljepisna širina (Latitude): 46° 40' 45.44

Zemljepisna dolžina (Longitude): 15° 59' 50.147
Prikaži navodila za pot (Google Maps) 

 

 

Zbirni center za odpadke

Ljutomerska cesta, industrijska cona Gornja Radgona

GPS koordinate
Zemljepisna širina (Latitude): 46° 39' 49.135

Zemljepisna dolžina (Longitude): 16° 0' 23.113
Prikaži navodila za pot (Google Maps)

 

 

Komunalna čistilna naprava

Mele 3a

GPS koordinate
Zemljepisna širina (Latitude): 46° 40' 1.553

Zemljepisna dolžina (Longitude): 16° 0' 21.336
Prikaži navodila za pot (Google Maps)