Projektni pogoji se izdajajo na podlagi 30. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20), ki ureja pogoje za graditev objektov in druga vprašanja povezana z graditvijo objektov.

Če na podlagi zahteve za izdajo projektnih in drugih pogojev ugotovimo, da je nameravana gradnja sprejemljiva ter da projektni in drugi pogoji niso potrebni, se zahteva šteje kot zahteva za izdajo mnenja; izdamo vam mnenje, v katerem je navedeno, da se strinjamo z nameravano gradnjo. V kolikor pa ugotovimo, da nameravana gradnja po predpisih ni dopustna ali mogoča, se zahteva šteje kot zahteva za izdajo mnenja; izdamo vam mnenje, v katerem je navedeno, da se ne strinjamo z nameravano gradnjo.

K vlogi za izdajo projektnih in drugih pogojev (najdete jo kot priloga Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) je potrebno priložiti vsa potrebna dokazila in projektno dokumentacijo, ki je predpisana v določbah Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20).

 

Priloga
Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev