Izberite področje zakonodaje Euro

 

Zakoni
  Zakon o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05)
  Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)
  Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)
  Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02)

Uredbe in odloki
  Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2016, 5/2017)
  Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/2016)
  Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12)
  Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07)
  Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika apaškega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 22/13 in 79/15)

Pravilniki
  Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)
  Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12)
  Tehnični pravilnik o javnem vodovodu sistema C
  Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16)
  Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16)
  Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere (Uradni list RS, št. 26/02, 42/06 in 16/13)
  Pravilnik o načinu izvajanja meroslovnega nadzora nad merili (Uradni list RS, št. 3/12)
  Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo
  podzemnih voda (Uradni list RS, št. 79/07)

  Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo
  vodnega soglasjA (Uradni list RS, št. 25/09)